Hur behandlar BlueStep personuppgifter?

Behandling av personuppgifter omfattas av bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) (nedan ”PUL”).

Personuppgifter som du lämnar i samband med intresseanmälan och/eller ansökan om lån och/eller sparkonto samt personuppgifter som i övrigt registreras i samband därmed (till exempel vid kreditupplysning eller i övrig kreditbedömning) behandlas av BlueStep för förberedelse och administration av den berörda tjänsten, för analysering av kreditförhållandet samt för kredithantering, kreditbedömning och kreditupplysning. Dina personuppgifter behandlas även för fullgörelse av ingångna avtal eller sådana skyldigheter som kan följa av lagar och förordningar.

Personuppgifterna utgör vidare underlag för marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning, affärs- och metodutveckling, riskhantering samt – om du inte skriftligen meddelat BlueStep – för bearbetnings- och marknadsföringsändamål av BlueStep och samarbetande företag. Har du lämnat uppgifter om din elektroniska adress för elektronisk post och/eller telefonnummer kan även dessa komma att användas för marknadsföringsändamål via elektronisk post eller andra liknande automatiska system för individuell kommunikation (exempelvis uppringningsautomater). Personuppgifterna kommer att behandlas av BlueStep samt för BlueSteps räkning av samarbetande företag – såväl inom som utom EU- och EES-området – för ovan nämnda ändamål. BlueStep vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas.

Digitala inspelningar kan komma att företas främst för fullgörelse av muntliga avtal, lämnande av aktivt samtycke till behandling av personuppgifter och i utbildnings- och kontrollsyfte. Inspelat material lagras endast så länge det är nödvändigt med ändamålet.

Genom att använda BlueSteps webbplats och/eller genom att på annat sätt lämna personuppgifter till BlueStep samtycker du till behandling av dina personuppgifter på det sätt som beskrivits ovan. Du samtycker härmed även till att BlueStep behandlar dina personuppgifter till dess att samtycket återkallas. Det åligger därför dig att besöka BlueSteps webbplats regelbundet för att hålla dig uppdaterad om eventuella förändringar rörande hur BlueStep behandlar dina personuppgifter. Om du inte samtycker till hur BlueStep behandlar dina personuppgifter, vänligen använd inte denna webbplats och lämna inte dina personuppgifter till BlueStep på annat sätt. BlueStep har dock, enligt PUL, rätt att registrera och behandla vissa personuppgifter utan att erhålla ditt samtycke.

För information om vilka personuppgifter som behandlas av BlueStep, för begäran om rättelse av felaktig eller missvisande uppgift, för återkallelse av lämnat samtycke eller om du vill stoppa utskick av direktreklam från BlueStep kontakta BlueStep, tillika personuppgiftsansvarig; BlueStep Bank AB (556717-5129), Box 23138, 104 35 Stockholm eller info@bluestep.se.