Övrigt

Kategorier

 • Hur använder sig Bluestep Bank av BankID i telefonsamtal?

  Största delen av Bluestep Banks kommunikation med våra kunder sker över telefon. Det är därför viktigt för din och vår trygghet att vi kan identifiera dig på ett säkert sätt. I telefon gör vi det med BankID.

  Vi kommer endast be dig identifiera dig med BankID om du ringer in till oss, eller om du meddelats annat.

  När du använder BankID är det viktigt att du inte uppger din kod för någon per telefon och att du noggrant läser de texter som visas i BankID applikation innan du signerar.

  Skulle du känna dig osäker på om den du pratar med ringer ifrån Bluestep Bank bör du avsluta samtalet och ringa vår kundtjänst på 0770-33 01 00.

 • Hur motverkar Bluestep Bank penningtvätt och finansiering av terrorism?

  Nedan finns en kort redogörelse för vilka åtgärder som vi vidtar för att förhindra att vår verksamhet utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. 

  Vad är penningtvätt och finansiering av terrorism?

  Penningtvätt är när pengar från brottslig verksamhet, genom olika transaktioner, förvandlas till tillgångar som kan redovisas öppet. Tvätten döljer pengarnas brottsliga ursprung.

  Finansiering av terrorism är att ekonomiskt stödja terrorism. Med detta menas inte enbart att lämna direkta bidrag till terrorism, utan även att samla in, tillhandahålla eller ta emot pengar eller andra tillgångar som man vet ska finansiera terrorism.


  Vi är skyldiga att kontrollera

  Enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism  (”Penningtvättslag”) är bl.a. alla banker i Sverige skyldiga att göra en bedömning av risken av att banken används för penningtvätt och/eller finansiering av terrorism. Lagen baserar sig på ett penningtvättsdirektiv från EU och för Bluestep innebär det bl.a. att vi måste ha god kännedom om våra kunder och deras affärsförbindelser samt att vi ska förstå syftet med affärsförbindelserna och kundernas transaktioner.


  Vi ställer frågor och gör kontroller

  Vi är skyldiga att arbeta aktivt för att förhindra, upptäcka och anmäla det vi identifierar som misstänkt försök till penningtvätt och/eller misstänkt försök till finansiering av terrorism till Finanspolisen. Bluestep Bank kontrollerar bl.a. samtliga kunders identitet, ställer kontrollfrågor samt genomför löpande kontroller av kunders affärsförbindelser. För att vi ska förstå våra kunders transaktioner kan vi t.ex. be om underlag som styrker angiven förklaring till gjord extraamortering på ett lån.

  Sedan den 1 augusti 2015 har vi en skyldighet, enligt penningtvättslagen, att veta vilka av våra kunder som är personer i politiskt utsatt ställning samt vilka deras familjemedlemmar och kända medarbetare är. Vi måste därför ställa flera frågor innan vi kan gå vidare med ett ärende. 


  Person i politiskt utsatt ställning

  Med person i politiskt utsatt ställning (Politically Exposed Person – ”PEP”) avses en person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation. En person är att se som en PEP i minst 18 månader efter att personen har upphört att utöva sin funktion. 


  Med viktig offentlig funktion avses funktion som innehas av:

  1. stats- eller regeringschefer, ministrar samt vice och biträdande ministrar
  2. parlamentsledamöter
  3. ledamöter i styrelsen för politiska partier
  4. domare i högsta domstolen, konstitutionella domstolar eller andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas
  5. högre tjänstemän vid revisionsmyndigheter och ledamöter i centralbankers styrande organ
  6. ambassadörer, beskickningschefer samt höga officerare i försvarsmakten
  7. personer som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan eller har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation*

  *Med internationell organisation avses organisationer som har upprättats genom formella politiska överenskommelser mellan stater som har status som internationella fördrag. Som exempel nämns bl.a. FN och FN-anslutna organisationer samt Europarådet, NATO och WTO. 


  Familjemedlemmar eller medarbetare till en PEP

  Med familjemedlemmar avses:

  1. make/maka, registrerad partner, sambo
  2. barn och deras make/maka, registrerad partner, sambo
  3. föräldrar.


  Med känd medarbetare avses

  1. en person som äger/har bestämmande inflytande över ett företag tillsammans med en PEP
  2. en person som har/har haft en nära förbindelse med en PEP (det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse)
  3. en person som ensam äger/utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en PEP.

  Om en kund inte kan identifiera sig eller svara på våra frågor får vi inte utföra den tjänst som kunden önskar.

  All information som Bluestep Bank tar emot behandlas i enlighet med GDPR och omfattas av banksekretess.

 • Hur hanterar Bluestep Bank klagomål?

  Vi vill att alla våra kunder ska vara nöjda med våra produkter, tjänster och vår service. Därför är dina synpunkter viktiga för oss.

  Om du är missnöjd med våra produkter, tjänster eller vår service är du välkommen att inkomma med dina synpunkter. I första hand ska du kontakta den person som utfört ditt ärende för att få ytterligare förklaring och reda ut eventuella missförstånd. I andra hand kan du vända dig till klagomålsansvarig och be om en ny bedömning.

  För att klagomålsansvarig ska kunna sätta sig in i ärendet och kunna besvara ditt klagomål på bästa möjliga sätt ber vi dig redogöra för grunden för ditt klagomål samt inkomma med relevanta underlag.

  Klagomålsansvarig på Bluestep Bank

  Bluestep Bank AB
  Att. Klagomålsansvarig
  Box 23138
  104 35 Stockholm
  Telefon: 08-501 004 00
  E-post: klagomal@bluestep.se

  Ditt klagomål kommer att besvaras så snart som möjligt, dock senast inom 14 dagar från mottagande av klagomålet, om ej annat meddelats.

  Du har även möjlighet att få kostnadsfri rådgivning avseende ett klagomålsärende. Du kan t.ex. vända dig till Konsumenternas Bank- och finansbyrå eller konsumentvägledaren i din hemkommun. Du kan även få oberoende vägledning av Konsumentverket genom Klagoguiden.

  Konsumenternas Bank- och finansbyrå
  Box 24215
  104 51 Stockholm
  Telefon: 0200-22 58 00
  www.konsumenternas.se


  Kommunala konsumentvägledningen

  Kontaktuppgifter till din lokala konsumentvägledare finns på din hemkommuns hemsida och på www.hallakonsument.se.

  Om du är missnöjd med Bluestep Banks beslut finns möjlighet att få ärendet prövat av Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) eller allmän domstol. ARN prövar opartiskt tvister mellan konsumenter och företag. Det kostar ingenting att få ett ärende prövat hos ARN och Bluestep åtar sig att medverka i ARN:s behandling av tvisten. Ärendet måste dock anmälas skriftligen inom ett år från Bluestep Banks beslut i ett klagomålsärende.

   

  Allmänna reklamationsnämnden
  Box 174
  101 23 Stockholm
  Telefon: 08-508 860 00
  www.arn.se

   

   

  Ett ärende kan även hänskjutas till rättslig prövning vid allmän domstol. En domstolsprocess är förknippad med kostnader.

   

  Allmän domstol, Domstolsverket
  551 81 Jönköping
  Telefon: 036-15 53 00
  www.domstol.se

 • Vilken utbildning och erfarenhet har era lånespecialister?

  Våra lånespecialister har generellt en hög utbildningsnivå och de flesta har tidigare arbetat på andra kreditinstitut, banker eller i fastighetsmäklarbranschen. Enligt bolånedirektivet måste alla anställda som jobbar med kreditgivning om bostadskrediter ha särskild kunskap och kompetens inom området. Bluestep Bank är därför anslutna till det svenska licensieringsföretaget SwedSec Licensiering AB. SwedSec arbetar för att hålla en hög kunskapsnivå och regelefterlevnad på den svenska finansmarknaden. Alla Bluestep Banks bolånehandläggare måste klara ett kunskapstest för att bli Swedsec-licensierade. Med licensieringen säkrar vi att våra anställda har rätt kompetens så att du som kund kan känna dig trygg när du ansöker om lån hos oss.

 • Var laddar jag ner blanketten för fullmakt?

  För att hjälpa en närstående med dennes låneärenden behöver vi en fullmakt. Ladda ner vår blankett, skriv under och skicka den till oss. Om det är bråttom går det bra att skicka blanketten digitalt, men du behöver alltid posta ett original till oss. Fullmaktsgivaren behöver sedan bekräfta fullmakten.

 • Hur ser Bluestep Banks verksamhet och affärsidé ut?

  Bluestep Bank har funnits i Sverige sen 2005 och vi erbjuder bolån och sparkonton. 

  Vårt mål är att hjälpa människor att lösa sin lånesituation och vår övertygelse är att inte fastna vid deras ekonomiska historik. I stället fokuserar vi på att blicka framåt och se till kundens nuvarande situation och framtida möjligheter.

  De utmaningar våra bolånekunder i huvudsak står inför är inte att de saknar ekonomiska resurser för att hantera månadsbetalningen för ett bolån. Tvärtom, genom Bluestep Banks noggranna bedömning säkerställer vi att våra kunder har goda möjligheter att betala sina lån. Anledningen till att de här personerna vänder sig till Bluestep Bank är att de har nekats ett lån av banken på grund av sin ekonomiska historik eller att de inte anses ha en accepterad typ av inkomst.

  När vi bedömer potentiella låntagare tittar vi noga på alla aspekter av deras ekonomi och accepterar inkomst från timanställning, vikariat, frilans och egenföretagare, det vill säga andra inkomster än traditionell tillsvidareanställning.

  Bluestep Banks bolåneerbjudande skiljer sig från bolån som andra banker erbjuder. Låneprocessen kan ta upp till 30 dagar då vi säkerställer att kunden har förmågan att hantera sina månatliga betalningar och att det finns en belåningsbar bostad som säkerhet. Tack vare vår noggranna bedömning där vi fokuserar på individen har vi ofta möjlighet att hjälpa kunden när en annan bank inte kan.

  Vårt mål är att hjälpa våra kunder få grepp om sin nuvarande ekonomiska situation. Ofta kan vi sänka kundens månadsbetalningar genom att lösa dyra lån och krediter. Det är också vår vision att de ska bli oberoende av oss genom att skapa en mer stabil ekonomisk situation.

  Du hittar mer information om Bluestep Bank och bolagsstyrningen på vår koncerns webbplats www.bluestepbank.com

 • Vilka äger Bluestep Bank?

  Sedan november 2017 ägs Bluestep Bank av det globala riskkapitalbolaget EQT:s fond VII.

 • Vad gäller för distansavtal och ångerrätt?

  Här hittar du bolags- och verksamhetsinformation samt allmän information om ångerrätt enligt Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59).

   

  Bluestep Bank ingår distansavtal med privatpersoner rörande inlåningskonton, privatlån utan säkerhet (blancolån), låneskydd samt bolån. Enligt Distans- och hemförsäljningslagen åligger det en näringsidkare att, i rimlig tid innan ett avtal om finansiella tjänster ingås, lämna viss information till konsumenten. Nedan finns bolags- och verksamhetsinformation samt allmän information om ångerrätt. I övrigt hänvisas till de allmänna villkoren för respektive produkt. 


  Bolags- och verksamhetsinformation

  Bluestep Bank AB (publ), org. nr 556717-5129, Box 23138, 104 35 Stockholm, telefon 08–501 004 00. Bluestep är ett bankaktiebolag med tillstånd att bedriva bankrörelse. Tillstånds- och tillsynsmyndighet är Finansinspektionen. För avtalet och dess villkor samt för marknadsföring av tjänsten tillämpas svensk lag. Alla villkor och informationsmaterial tillhandahålls enbart på svenska samt all kommunikation mellan parterna under avtalstiden sker på svenska.


  Allmän information om ångerrätt

  Bolån

  Bestämmelserna om ångerrätt gäller inte avtal om kredit som är förenad med panträtt i fast egendom eller bostadsrätt, d.v.s. bolån. Bolånekunder har därmed inte en lagstadgad ångerrätt.


  Sparkonto

  Kontohavaren har rätt att frånträda ingånget avtal (ångerrätt) med Bluestep Bank om sparkontot genom att lämna eller sända ett meddelande till Bluestep Bank inom 14 dagar från den dagen avtalet ingicks. Bluestep Bank ska då snarast, och senast inom 30 dagar från mottagandet av sådant meddelande, betala tillbaka det belopp som satts in på sparkontot, till av kontohavaren föranmält konto.

  Anticimex Trygghetsavtal

  Försäkringstagaren har rätt att frånträda försäkringsavtalet (ångerrätt) genom att till Bluestep Bank lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag då försäkringsavtalet ingåtts. Genom detta kan försäkringstagaren omedelbart avsluta försäkringen.

Tillbaka till Frågor & Svar