Gäldenär

En geldenär är någon som har en skuld till någon annan - alltså motsatsen till borgenär. Vanligtvis är det en privatperson som tagit ett lån av en bank. Det är då banken som är borgenären.

I begreppet gäldenär ingår att summan som exempelvis har lånats också ska betalas tillbaka till borgenären, allt enligt den överenskommelse som de bägge parterna har ingått. Utöver den summa pengar som lånats tillkommer oftast även ränta, en slags betalning för att man har fått låna pengar. 

Om inte gäldenären betalar sin skuld i tid så skickas vanligen en betalningspåminnelse ut. Om inte heller påminnelsen och påminnelseavgiften betalas så går ärendet ofta vidare till inkasso, och i värsta fall till kronofogdemyndigheten. Detta kan i sin tur leda till att gäldenären får en betalningsanmärkning registrerad hos kreditupplysningsföretagen.

Penning- och naturagäldenär

Gäldenärskapet handlar vanligtvis om pengar. Det finns också något som heter naturagäldenär och i dessa fall är det fråga om en tjänst som ska utföras. Först när tjänsten är utförd så har naturagäldenären ”betalat” sin skuld.

Konkursgäldenär

Begreppet konkursgäldenär gäller för den som blivit försatt i konkurs och vars tillgångar säljs av och fördelas till de olika fordringsägarna. Denna återbetalning sker med hjälp av en konkursförvaltare och fram till dess att pengarna är slut. Om den konkursdrabbade är en fysisk person så har har hon eller han dock rätt att behålla personliga ägodelar och ting som är nödvändiga för exempelvis hem och uppehälle. 

En fysisk person som är konkursgäldenär befrias inte från sina skulder genom konkursen. Borgenärer som inte har fått full betalning för sina fordringar i konkursen, har kvar sina resterande fordringar och kan efter konkursen kräva betalning från gäldenären.

Gäldenär är ett äldre ord som traditionellt använts som benämning på den som är skyldig pengar, men numera är orden kreditgivare och kredittagare lika vanliga i det här sammanhanget.

Tillbaka till ordlistan