Dröjsmålsränta

Dröjsmålsränta är extra ränta som låntagaren ska betala om en betalning inte sker i tid.

Dröjsmålsräntan kan liknas vid en vanlig ränta, men i de fall som en ränta på till exempel ett lån betalas löpande så används dröjsmålsräntan som ersättning först i samband vid utebliven inbetalning, det vill säga efter fakturans eller fordringens förfallodatum har passerat.

Styrs av räntelagen

Den som vill beräkna dröjsmålsränta kan titta närmare på villkoren i den reglerande räntelagen. En så kallat dispositiv lag som gäller i de fall inga andra villkor är upprättade mellan de olika parterna. Denna lag är tvingande i ett fall i samband med att utfärdade avtalsvillkor inskränker gäldenärens rätt till jämkning enligt räntelagen.

Eftersom dröjsmålsräntan styrs av bestämmelser i räntelagen är det möjligt att ta ut denna typ av ränta även om det inte upprättats ett specifikt avtal gällande detta. Detta gäller även i de fall som både gäldenär och borgenär är näringsidkare och skulden kan kopplas till deras respektive affärsverksamheter.

Avtal och betalningsvillkor

Om en fordran inte betalas senast på förfallodagen så ska dröjsmålsräntan utgå från det datumet och i de fall som räntan är avtalad på förhand så har fordringsägaren också rätt att debitera den aktuella dröjsmålsräntan från och med denna dagen.

Dröjsmålsräntan får, tekniskt sett inte debiteras före 30 dagar efter fakturadatumet – även om fakturan anger kortare tid än så för betalningsvillkoret. I det fall villkor inte framgår av fakturan avseende dröjsmålsräntan, men mer detaljerad information framgår på betalningspåminnelsen, så har borgenären rätt att debitera dröjsmålsräntan efter att 30 dagar gått sedan utskicket av påminnelsen.

Hur gör man då för att beräkna dröjsmålsränta enligt räntelagen? Räntelagen styr dröjsmålsräntans räntesats som är satt till referensräntan + 8 procentenheter. Detta innebär att till exempel en referensränta på 4 % ger en dröjsmålsränta på 12 procent. Referensräntan fastställs i sin tur av Sveriges Riksbank en gång i halvåret. Definitionen referensränta är i sin tur hämtad från ett EG-direktiv om bekämpande av sena betalningar för att motverka försenade betalningar i samband med handelstransaktioner.

Tillbaka till ordlistan