Kategorier

Vad gäller för distansavtal och ångerrätt?

Här hittar du bolags- och verksamhetsinformation samt allmän information om ångerrätt enligt Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59).

 

Bluestep Bank ingår distansavtal med privatpersoner rörande inlåningskonton, privatlån utan säkerhet (blancolån), låneskydd samt bolån. Enligt Distans- och hemförsäljningslagen åligger det en näringsidkare att, i rimlig tid innan ett avtal om finansiella tjänster ingås, lämna viss information till konsumenten. Nedan finns bolags- och verksamhetsinformation samt allmän information om ångerrätt. I övrigt hänvisas till de allmänna villkoren för respektive produkt. 


Bolags- och verksamhetsinformation

Bluestep Bank AB (publ), org. nr 556717-5129, Box 23138, 104 35 Stockholm, telefon 08–501 004 00. Bluestep är ett bankaktiebolag med tillstånd att bedriva bankrörelse. Tillstånds- och tillsynsmyndighet är Finansinspektionen. För avtalet och dess villkor samt för marknadsföring av tjänsten tillämpas svensk lag. Alla villkor och informationsmaterial tillhandahålls enbart på svenska samt all kommunikation mellan parterna under avtalstiden sker på svenska.


Allmän information om ångerrätt

Bolån

Bestämmelserna om ångerrätt gäller inte avtal om kredit som är förenad med panträtt i fast egendom eller bostadsrätt, d.v.s. bolån. Bolånekunder har därmed inte en lagstadgad ångerrätt.


Sparkonto

Kontohavaren har rätt att frånträda ingånget avtal (ångerrätt) med Bluestep Bank om sparkontot genom att lämna eller sända ett meddelande till Bluestep Bank inom 14 dagar från den dagen avtalet ingicks. Bluestep Bank ska då snarast, och senast inom 30 dagar från mottagandet av sådant meddelande, betala tillbaka det belopp som satts in på sparkontot, till av kontohavaren föranmält konto.

Anticimex Trygghetsavtal

Försäkringstagaren har rätt att frånträda försäkringsavtalet (ångerrätt) genom att till Bluestep Bank lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag då försäkringsavtalet ingåtts. Genom detta kan försäkringstagaren omedelbart avsluta försäkringen.