Logga in

Här kan du få svar på de vanligaste frågorna som våra kunder ställer med anledning av corona.

Kategorier

Vad gäller för distansavtal och ångerrätt?

Här hittar du bolags- och verksamhetsinformation samt allmän information om ångerrätt enligt Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59).

 

Bluestep ingår distansavtal med privatpersoner rörande inlåningskonton, privatlån utan säkerhet (blancolån), låneskydd samt bolån. Enligt Distans- och hemförsäljningslagen åligger det en näringsidkare att, i rimlig tid innan ett avtal om finansiella tjänster ingås, lämna viss information till konsumenten. Nedan finns bolags- och verksamhetsinformation samt allmän information om ångerrätt. I övrigt hänvisas till de allmänna villkoren för respektive produkt. 


Bolags- och verksamhetsinformation

Bluestep Bank AB (publ), org. nr 556717-5129, Box 23138, 104 35 Stockholm, telefon 08–501 004 00. Bluestep är ett bankaktiebolag med tillstånd att bedriva bankrörelse. Tillstånds- och tillsynsmyndighet är Finansinspektionen. För avtalet och dess villkor samt för marknadsföring av tjänsten tillämpas svensk lag. Alla villkor och informationsmaterial tillhandahålls enbart på svenska samt all kommunikation mellan parterna under avtalstiden sker på svenska.


Allmän information om ångerrätt

Privatlån

Låntagaren har rätt att frånträda kreditavtalet (ångerrätt) genom att lämna eller sända ett meddelande till Bluestep inom 14 dagar från den dag då kreditavtalet ingicks. Ångerfristen börjar löpa den dag kreditavtalet ingicks, d.v.s. när skuldebrevet undertecknas, dock tidigast den dag kreditavtalet dokumenterats och kommit låntagaren tillhanda. Genom att underteckna skuldebrevet har låntagaren begärt att lånebeloppet ska utbetalas redan innan ångerfristen löpt ut. Om låntagaren ångrar sig ska denne snarast och senast inom 30 dagar från den dag då låntagaren lämnade eller sände sitt meddelande betala tillbaka lånebeloppet jämte upplupen ränta. Låntagaren är skyldig att betala ränta för den faktiska tillhandahållna kredittiden, d.v.s. för tiden fram till dess låntagaren återbetalat lånebeloppet. Uppläggningsavgift och andra avgifter för lånet, dock inte påminnelse-, förseningsavgift och dylika avgifter, återbetalas av Bluestep inom 30 dagar. Om låntagaren utövar sin ångerrätt och det med anledning av kreditavtalet har ingåtts ett anknytande avtal om tjänster upphör det anknytande avtalet att gälla utan att låntagaren åläggs någon påföljd för detta. Om kreditavtalet har flera låntagare och en av dem utnyttjar ångerrätten är Bolaget skyldig att göra en ny kreditprövning avseende den eller de låntagare som inte utnyttjat ångerrätten. Denna kreditprövning kan medföra att kreditavtalet förfaller i sin helhet.


Låneskydd för privatlån

Försäkringstagaren har rätt att frånträda försäkringsavtalet (ångerrätt) genom att till Bluestep lämna eller sända ett meddelande om detta inom 30 dagar från den dag då försäkringsavtalet ingåtts. Genom detta kan försäkringstagaren omedelbart avsluta försäkringen.


Bolån

Bestämmelserna om ångerrätt gäller inte avtal om kredit som är förenad med panträtt i fast egendom eller bostadsrätt, d.v.s. bolån. Bolånekunder har därmed inte en lagstadgad ångerrätt.


Sparkonto

Kontohavaren har rätt att frånträda ingånget avtal (ångerrätt) med Bluestep om sparkontot genom att lämna eller sända ett meddelande till Bluestep inom 14 dagar från den dagen avtalet ingicks. Bluestep ska då snarast, och senast inom 30 dagar från mottagandet av sådant meddelande, betala tillbaka det belopp som satts in på sparkontot, till av kontohavaren föranmält konto.

Genom att använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies här