Frågor och svar

Hur motverkar BlueStep penningtvätt?

Här är de åtgärder som vidtas för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. 

Penningtvätt är när pengar från brottslig verksamhet, genom olika transaktioner, förvandlas till tillgångar som kan redovisas öppet. Tvätten döljer pengarnas brottsliga ursprung. Finansiering av terrorism är att ekonomiskt stödja terrorism. Med detta menas inte enbart att lämna direkta bidrag till terrorism, utan även att samla in, tillhandahålla eller ta emot pengar eller andra tillgångar som man vet ska finansiera terrorism.


Vi är skyldiga att kontrollera

Enligt lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (”Penningtvättslag”) är alla finansiella företag i Sverige skyldiga att göra en bedömning av risken av att företaget används för penningtvätt och/eller finansiering av terrorism. Lagen baserar sig på ett penningtvättsdirektiv från EU och för BlueStep innebär det bl.a. att vi måste ha god kännedom om våra kunder och deras affärsförbindelser samt att vi ska förstå syftet med affärsförbindelserna och kundernas transaktioner.


Vi ställer frågor och gör kontroller

Vi är skyldiga att arbeta aktivt för att förhindra, upptäcka och anmäla det vi identifierar som misstänkt försök till penningtvätt alternativt försök till finansiering av terrorism till Finanspolisen. BlueStep kontrollerar bl.a. samtliga kunders identitet, ställer kontrollfrågor samt genomför löpande kontroller av kunders affärsförbindelser. För att vi ska förstå våra kunders transaktioner kan vi t.ex. be om underlag som styrker angiven förklaring till gjord extraamortering på ett lån.

Fr.o.m. den 1 augusti 2015 gäller nya krav i Penningtvättslagen som innebär att vi bl.a. måste veta vilka av våra kunder som är personer i politiskt utsatt ställning samt vilka deras familjemedlemmar och kända medarbetare är. Vi måste därför ställa flera frågor innan vi kan gå vidare med ett ärende. 


Person i politiskt utsatt ställning

Med person i politiskt utsatt ställning (Politically Exposed Person – ”PEP”) avses en person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation. En person är att se som en PEP i minst 18 månader efter att personen har upphört att utöva sin funktion.

Med viktig offentlig funktion avses funktion som innehas av

 1. Stats- eller regeringschefer, ministrar samt vice och biträdande ministrar,
 2. Parlamentsledamöter,
 3. domare i högsta domstolen, konstitutionella domstolar eller andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas
 4. Högre tjänstemän vid revisionsmyndigheter och ledamöter i centralbankers styrande organ,
 5. Ambassadörer, beskickningschefer samt höga officerare i försvarsmakten, och
 6. Personer som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan.


Familjemedlem eller medarbetare till en PEP

Med familjemedlemmar avses

 1. Make/maka, registrerad partner, sambo
 2. Barn och deras make/maka, registrerad partner, sambo
 3. Föräldrar

Med känd medarbetare avses

 1. En person som äger/har bestämmande inflytande över ett företag tillsammans med en PEP
 2. En person som har/har haft en nära förbildelse med en PEP (det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse)
 3. En person som ensam äger/utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en PEP

Om en kund inte kan identifiera sig eller svara på våra frågor får vi inte utföra den tjänst som kunden önskar.

All information som BlueStep tar emot behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen och omfattas av banksekretess.